Over ons privacy beleid

Sandra de Klein interieuradvies geeft veel om uw privacy. Daarom verwerken wij uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van shop.sandradeklein.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 15-4-2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Sandra de Klein interieuradvies kan persoonsgegevens over u verwerken wanneer u een bestelling plaatst in de webshop en wanneer gebruikt maakt van de diensten en overeenkomsten van Sandra de Klein interieuradvies.

De volgende gegevens die Sandra de Klein interieuradvies van u kan verwerken

  • Uw voor en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw mailadres

 

Doeleinden om uw gegevens te gebruiken

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, om u schriftelijk (per mail of per post) te kunnen benaderen, om webshop bestellingen te kunnen verwerken,  om u te kunnen bezoeken voor een oriënterend gesprek en voor het uitvoeren van een dienst of overeenkomst, welke doorgaans bestaat uit interieuradvies of workshop.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Contactformulier 

Via de website www.sandradeklein.nl bieden wij u de mogelijkheid om via een contactformulier informatie op te vragen over een product, interieuradvies of workshops. De gegevens die u invult worden door Sandra de Klein interieuradvies gebruikt om te reageren op uw informatievraag en worden bewaard zolang dit nodig is om uw informatievraag volledig af te handelen. 

Webwinkelsoftware 

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. WooCommerce houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

Webhosting en e-mail

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van PC-Extreme. De partij verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. PC-Extreme heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen en is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

Google mail

Voor overige e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van Google mail. Google mail zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Uw persoonsgegevens worden door Google mail beveiligd opgeslagen. Google mail maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Google mail behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL en PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL en PostNL delen. DHL en PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL en PostNL onderaannemers inschakelt, stelt DHL en PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Snelstart. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, Snelstart heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Snelstart is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Snelstart gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijn gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden door Sandra de Klein interieuradvies bewaart zolang dit nodig is om de dienst of overeenkomst te kunnen uitvoeren en tot dat deze volledig is afgehandeld.  Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Delen met anderen Uw persoonlijke gegevens worden door Sandra de Klein interieuradvies alléén aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een dienst of overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft altijd het recht om u persoonlijke gegevens die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering kunt u indienen door een mail te sturen naar info@sandradeklein.nl. Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, in behandeling worden genomen door Sandra de Klein.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Cookies

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google- diensten en producten.

Cookies van derde partijen In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden altijd het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Sandra de Klein

Beilerweg 11

9414 TJ  HOOGHALEN

Tel: 06-26130006

Email: interieuradvies@sandradeklein.nl

Website: www.sandradeklein.nl

KvK: 01183183

BTW identificatienummer: NL002154923B43